方位IP电话
  • C62P网络IP电话机正面
  • C62P网络IP电话机侧面
  • C62P网络IP电话机背面

方位C62P

方位C62PIP网络IP电话机持4条SIP 线路用户可以同时注册到4 个SIP 服务器通过任意一个服务器进行呼入呼出


在线预购
浏览量:

Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P
Fanvil方位C62P

Fanvil方位C62P

再一次了解: 方位C62P